අස්ගිරි මහ නාහිමිට තර්ජන

asgiri thero
Y%S o<od ud,s.dj bÈßmsg ud¾.h újD; lsÍug ‍tfrysùu fya;=fjka ;uka jykafiag urŒh ;¾ckh lr ks¾kdñl ,sms ,efnk nj wia.sß uy kdysñfhda mji;s' fuu ud¾.h újD; lsÍug ;uka jykafia lsisfia;a bv fkdfok njo Wkajykafia lSh' fuu ud¾.h újD; lsÍfuka o<od jykafiag wf.!rjhla isÿjk nj;a fï ksid ;uka jykafia uq,isgu Bg úreoaO jQ nj;a uy kdysñfhda mejiQy'

ckm;s;=uka mjd fuu ud¾.h újD;‍ fkdler úl,am ud¾.hla bÈlsÍu iïnkaOfhka wjOdkh fhduqler ;sfnk nj;a t;=ukag;a ke;s wjYH;djla fjk;a msßilg we;sj ;sfnkafka wehs o hkak m%Yakhla nj;a Wkajykafia m%ldY l<y' ‍

fjk;a wd.ñl ia:dkj,g ie;mqï .Kka mhska hkak ;sìh § o<od ud,s.dj wìhiska hEug mdrla újD; lsÍu iqÿiq o hkak ljqre;a is;d ne,sh hq;= njo uy kdysñfhda mejiQy
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...