නාමල්ගේ සමාගමක් කොටඋඩ ..!

namal rajapaksa law firmmd¾,sfïka;= uka;%S kS;s{ kdu,a rdcmlaI uy;dg wh;a ‘NR AssociateszzkS;s{ iud.u msysgqjd ;snQ fld<U 05 .j¾ ùÈfha ld¾hd,h tu f.dvke.s,a, whs;s ;eke;a;d úiska kej; ,nd .ekSu ksid iud.fï lghq;= mj;ajdf.k hdu buy;a wiSre;djhlg m;aj we;ehs jd¾;d fõ'

fuu f.dvke.s,a, whs;s ;eke;a;d uQ,H wmrdO fldÜGdYh ^FCID& fj; le|jd m%Yak lsÍfuka wk;=rej Tyq ìhg m;aù f.dvke.s,a, jydu kej; ;ud fj; ,nd fok f,i kdu,a rdcmlaI uy;df.ka b,a,d ;sfí'

bkamiq kS;s{ ld¾hd,h /f.k hdu i|yd ta wjáka ia:dk lSmhla fidhd ne¨‍jo lsisu f.dvke.s,s whs;slrefjl= jeä l=,shlg fyda f.dvke.s,a,la ,nd§u m%;slafIam lr we;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...