හොරු ළඟදීම අත්අඩංගුවට

lanka bribe
w,a,ia fpdaokd u; <Õ§u m%n, foaYmd,k{hska lsysmfofkl= w;awvx.=jg .ekSug kshñ; nj;a th foaYmd,k m<s.ekSula fkdj je/Èlrejkag kS;sh tl yd iudkj l%shd;aul lsÍula njg w,a,ia fldñifï wOHlaI ckrd,a È,arelaIs vhia uy;añh Bfha ^25& w¨‍;alfâ wêlrK ixlS¾Kfha§ udOH wu;ñka mejeiqjdh'

fï jkúg;a fldñiug meñ‚,s 12"000la ,eî we;s nj;a ta w;r m%n, foaYmd,k{hskag tfrys meñ‚,s o we;s nj mejeiqjdh' kj l%ufõohlg wkqj f.dkq úu¾Ykh lsÍu wdrïN lr we;s nj;a úu¾Yk ks,Odßka /|ùug wjYH f.dvke.s,s fkdue;slu .eg¨‍jla nj;a weh ;jÿrg;a mejeiqjdh'

Y%S ,xldfõ f,dl=u w,a,ia uqo, jk ñ,shk 125la w,a,ia .ekSfï isoaêfha ;j;a iellrejka fofokl= Bfha ^25& fld<U ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a l< wjia:dfõ § wOHlaI ‍ckrd,ajßh udOH fj; fufia woyia oelajQjdh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...