රාජිතගේ තත්ත්වය යහපත්

rajitha sickyDohdndO ;;a;ajhla fya;=fjka isx.mamQrefõ uõkaÜ t<sifn;a frday‍f,a fkajdislj m%;sldr ,nk fi!LH wud;H ffjoH rdð; fiakdr;ak uy;df.a ;;a;ajh hym;a w;g yefrñka mj;sk nj i|yka fõ'

wud;Hjrhdf.a mmqfõ we;s jQ fõokdjla fya;=fjka isl=rdod ^19& mqoa.,sl frday,lg we;=<;a lsÍfuka miqj  ECO mÍlaIKhla yd Troponin-T  hk ‍f,a mÍlaIdj isÿ l< nj úfYaI{ ffjoHjrfhla mejiSh'tu mÍlaIKj, ;;a;ajh wkqj wekaðfhda.%Eï mÍlaIdjla isÿ l< nj;a tys § m%Odk lsÍgl Ouks ;=kl ishhg wkQjla wjysr ù we;s njg ;yjqre jQ nj;a tu ffjoHjrhd m%ldY lf<ah'tfy;a fld,egr,a hk Ouks újD; ù ;sìu fya;=fjka wud;Hjrhdf.a ;;a;ajh whym;a fkdjk nj tu ffjoHjrhd mejiSh'

isx.mamQre ujqkaÜ‌ t<sifn;a frday,g we;=<;a lr isák fi!LH weue;s rdð; fiakdr;ak uy;dg Y,Hl¾uhla‌ isÿlrkjdo keoao hkak wo ^22 jeksod& ia‌ÿlrk ffjoH mÍla‍IKfhka miqj ;SrKh flfrk nj ta uy;df.a udOH f,alï ksmqk talkdhl uy;d mejiSh'

yDohg reêrh iemfhk kd,hl we;s jQ iq¿ wjysrùula‌ fya;=fjka fi!LH weue;sjrhd frday,a.;j isák nj;a th h:d ;;a;ajhg m;alsÍu i|yd Y,Hl¾uhla‌ wjYHo hkak wo ;SrKh lrkq we;s nj;a mejiQ udOH f,alïjrhd Bfha jk úg isÿl< ffjoH mÍla‍IK wkqj Y,Hl¾uhla‌ isÿlsÍfï bv m%ia‌:d wvq nj o lSh'

weue;s rdð; fiakdr;ak uy;d isx.mamQrefõ frday, fj; /f.k heu i|yd tu frday,gu wh;a .=jka hdkhlska tys ffjoHjre lKa‌vdhula‌ Èjhskg meñ‚hy'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...