රංජන්ට මහින්දගෙන් පිළිතුරක්

mahinda ranjan
uyskao rdcmlaI uy;d ckm;sj isáh§ .=jka hdkhl kùk myiqlï iúl<ehs fpdaokdj iïnkaOj iudc iún, .ekaùfï yd iqnidOk ksfhdacH wud;H rkacka rdukdhl uy;d Bfha udOH yuqfõ l< m%ldYhg ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a udOH f,alï frdydka je,súg uy;d fjkqjg fIfrdka iurkdhl úiska udOH ksfõokhla ksl=;a lr ;sfí'

tu ksfõokh my;ska lshjkakRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...