වැලන්ටයින් දා කූඩුවේ

girl abuse
Facebook tl yryd <dnd, ;re‚hla iuÕ fma%u iïnkaOhla f.dv kÕd.;a 24 yeúßÈ ;reK fma%ujka;hl=g bl=;a 14odg fh§ ;snQ fma%ujka;hkaf.a Èkfha fmd,sia l+vqfõ /hla .; lsÍug isÿùfï mqj;la wkqrdOmqr fmd,sisfhka jd¾;d fjkjd'

fï ;reKhd l=reKE., l=Uqla.efÜ mÈxÑ jD;a;sfhka fmof¾refjla' fudyq je,sir rd.u mÈxÑ jjqkshdfõ wdh;khl fiajh lrk 17 yeúßÈ ;re‚hl yd ñ;% ù we;af;a uqyqKq fmdf;a m<jQ tu ;re‚hf.a f;dr;=re wdY%fhks' miqj újdy .súi .ekSfï fmdfrdkaÿj u; fma%ufhka fj<S ;sfí'

 th fl;rï ÿrÈ. .sfhao lsjfyd;a ál l,la hkúg fï fofokd wkqrdOmqr k.rfha ,e.=ïy,a fj; f.dia lsysm jrlau wUq ieñ weiqrlao mj;ajd we;s njg f;dr;=re fy<sù we;'

fï w;r fuu ;re‚hf.a ksrej;a PdhdrEm .ekSugo ;reKhd l%shd lr ;sfí' Bg miq fuu PdhdrEm .ek lshñka wehj ks;ru mdfya wUq ieñ weiqrg fhdod .ekSug fuu fma%ujka;hd fm,eö we;'

fï ;;a;ajh ;re‚hg uy;a lrorhla yd udkisl mSvdjla ùu ksid ;ud uqyqK § isák ;;a;ajh weh ish ujg mejeiSfuka miqj Tjqka fofokd fï .ek fmd,sishg meñ‚,a,la lr ;sfí'

ta wkqj l%shd;aul jQ <udrlaIl wêldßfha yd fld<U ldka;d fmd,sia tallfha ks,OdÍka bl=;a 14 jeksod WmdhYS,Sj ;reKhd wkqrdOmqr k.rhg le|jd wkqrdOmqr fmd,sisfha iydh we;sj w;awvx.=jg .ekSug iu;a úh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...