රැවටුණු තරුණිය එල්ලෙයි..!

girl dies
;ksj isák fmïj;shf.a ksfjig meñK Èk 3la tys k;rj isá fmïj;dg miqod Wfoa újdy úh hq;= hehs yÈisfha ksfjig wd ;re‚hf.a mshd mjid we;' thgo tlÕ ù fmïj;d t<sfjkhdfï fydr ryfia mekf.dia ;sîu ksid ,eÊcdjg m;a ;re‚hla ;u ksfji ;=<§u f., je,,df.k ñhf.dia we;'bl=;a 26 Èk fuf,i ishÈú kidf.k we;af;a Ydka;smqr mÈxÑ 19 yeúßÈ ;re‚hls'

wehf.a uj fuhg jir 4 lg muK fmr mshdf.ka fjkaù f.disks' lemafmáfmd< m%foaYfha keje;S lïlre /lshdjla lrk mshd ksfjig tkafka udihlg fo;=ka j;djls' fï ksid ;re‚h ksfjfia ;ksj Ôj;aj we;s w;r weho kqjrt<sh k.rfha wdmk Yd,djl /lshdj lr ;sfí'

 tys§ weh tys fiajh l< whl= iuÕ fmñka fj<S we;' bka wk;=rej Tyq ;re‚h iuÕ weh ;ksju fjfik ksfjig f.dia ;sfí'

kd÷kk ;reKfhla fuu ;re‚h iuÕ tl È.g ojia ;=kla tu ksfjfia isák nj ÿgq wi,ajdiSka ;re‚hf.a mshdg ta nj ÿrl;kfhka okajd we;' ta wkqj tÈku meñ‚ mshd ksfjfia isá tu ;reKhdg mjid we;af;a wo ojfi;a fï úÈhgu ksfjfia k;rù isg fyg Wfoau lido ne£ug hd hq;= njhs' Tyq thg lsisÿ fjkila fkdfmkajd tlÕ ù ;sfí'

lS mÈßu Tyq tÈk rd;%sfhao tu ;re‚hf.a ksfjfiau k;r ù kskaog .sh;a miq Èk n,k úg fydr ryfia mekf.dia ;sì‚'ta wkqj l,n, jQ mshd Tyq .ek ;jÿrg;a fidhd ne,Sfï§ fy<sù we;af;a Tyq ore ;sfokl=f.a msfhla jk
w;r fuu ;re‚h rjgdf.k fmïfldg we;s njhs'
ta nj oek.;a ;re‚h mshd ksfjiska msgj .sh fudfyd;l fufia ishÈú ydkslrf.k ;sì‚'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...