ෆොන්සේකාට එරෙහිව නඩු

Dr. Pakyasothi Sarawanamuththu and fonseka
*S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafiald uy;d cd;sl ,ehsia;=fjka md¾,sfïka;=jg m;a lsÍug tfrysj úl,am m%;sm;a;s flakaøh iy tys úOdhl wOHlaI wdpd¾h mdlHfida;s irjkuq;a;= fY%aIaGdêlrKhg uQ,sl whs;sjdislï fm;aiula f.dkq lr ;sfí'

Tjqkaf.a fm;aifï fmkajd fokafka wdKavql%u jHjia:dfõ 99ta jHjia:dj wkqj miq.sh md¾,sfïka;= ue;sjrKfha§ tlai;a cd;sl mlaIfha cd;sl ,ehsia;=fõ f*dkafiald uy;df.a ku wfmalaIlhl= jYfhka fkd;snqKq njhs'

ue;sjrKfhka uka;%sjreka 196 fokl= f;aÍm;aùfuka miq b;sß uka;%sjre 9 fokd ta ta mlaIj,ska m;a lrkafka ue;sjrK fldñiuhs'ue;sjrKhg ;r. lrk iEu mlaIhlska" iajdëk lKavdhï cd;sl ,ehsia;=fjka m;a l< hq;= ;u wfmalaIlhkaf.a kï ,ehsia;=jla ue;sjrK fldñiug bÈßm;a l< nj fm;aiïlre fm;aifuka fmkajd fkdùh'

miq.sh md¾,sfïka;= ue;sjrKfha§ tlai;a cd;sl mlaIfha cd;sl ,ehsia;=fõ ir;a f*dkafiald uy;df.a ku we;=<;a úh'

md¾,sfïka;= ue;sjrK mk; wdKavql%u jHia:dfõ 101 jeks jHjia:dj yd ieifËk wkaoug ilia lr ;sfnk nj fmkajd fok fm;aiïlrejka cd;sl ,ehsia;=fjka m;ajk uka;%s lKavdhfï mqrmamdvqjla we;s jQ úg ta fjkqjg m;a flfrk uka;%sjrhd l,ska m;aj isá uka;%sjrhd wh;a mlaIfhka m;a lsÍu m%cd;ka;%jdofha Wiia m%;sm;a;shla nj fm;aiïlrejka i|yka lrhs'

f*dkafiald uy;df.a m;aùu tu m%;sm;a;s iy rfÜ ck;djf.a uQ,sl whs;shg mgyeks nj fmkajd fok fm;aiïlrejka Tyqf.a m;aùu n, rys; lrk f,i b,a,d isáhs'

f*dkafiald uy;d md¾,sfïka;= uka;%sjrhl= jYfhka lghq;= lsÍu j<lajk w;=re ;ykï ksfhda.hla ksl=;a lrk f,io fm;aiïlrejka wêlrKfhka b,a,d isáhs'

tcdm f,alï lî¾ yISï" ir;a f*dkafiald l;dkdhl lre chiQßh" md¾,sfïka;= uy f,alï Oïñl oikdhl" ue;sjrK fldñifï iNdm;s uyskao foaYm%sh" tys idudðlhka iy kS;sm;sjrhd fï fm;aifuka j.W;a;rlrejka lr we;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...