අජන්තා රණසිංහයන් සමුගනී

Dr. Ajantha Ranasinghe passed away
m%ùk .S; rpl yd cHේIaG udOHfõ§ wpd¾h wcka;d rKisxy uy;d wNdjm%dma; ù ;sfí'fld<U cd;sl frdayf,a m%;sldr ,nñka isáh§ wo ^27& ta uy;d ñh .sh nj mjqf,a {d;Ska mejiqfõh'

ñh hk úg ta uy;d 75 jk úfha miq jq‚'miq.shod ksjfia§ isÿjQ yÈis wk;=rlska Tyq frday,a.; flre‚'

f,ala yjqia wdh;kfha Wml¾;Djrhl= f,i;a" .=jkaúÿ,s WmfoaYljrfhl= f,i;a ta uy;d lghq;= lr ;sfí'

wcka;d rKisxy uy;d isxy, .S; l,djg tl;= l< ckm%sh .S; w;r l=reïneÜá ueIsfï" úlis; fmï fmdl=re mshqï" rka flkafËka ne|" mqxÑ ojiaj, kskaog hoa§" ? me,a rlsk" ? ÿre rg" isßud fnda ueo wd§ .S; /ila wog;a risl is;a i;ka w;r wurŒhj mj;S'

úúO lD;s /ila o ,shd m< l< wcka;d rKisxyhka f.a lD;s w;r ug <÷ks jrï ke;" úkal,a ndia" l%sia;=ks lreKdl< uekj jeks kjl:d yd fid,aodÿjd fmr<d meñ‚fhao flál;dj o iqúfYaIS ia:dkhla .kS'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...