අතුලව අමායට හම්බවෙලා ...!

Amaya Adikari Speaks About Athula Adikari Separate Case. Gossip Lanka News Amaya, Athula Adhikari, Kavindya, Samitha ...
w;=, wudhd wdof¾ l;dj oeka bjr fjkak jf.a hkjd lsh,d myq.sh ojia j, mqxÑ mqxÑ bÕs álla ÿkakd' fokakd oeka bkafka tlg fkfjhs lsh,;a wudhd lSjd jf.au iuyr úg weh kej; fmïj;sfhla fjhs lsh,;a lSjd'

 fï l;djg W;a;r §,d ;snqKq w;=, wêldß lsh,d ;snqfKa ‘‘udOH bia‌iryg nf,ka .syska ldf.j;a mqoa.,sl Ôú;hlg uv.ykak ;rï my;a ;;a;ajhlg uu jeá,d keye" ux .ek ljqre fudkjd lsõj;a uu .Kka .kafk;a keye' fudlo we;a; ;;a;ajh uu okakjd‘‘ lsh,d

fldfydu jqk;a fokakd fjkafj,d bkakjd lSjg <Õ§ ojil wudhg w;=,j yïnfj,d' b;ska ta fj,dfõ fi,a*shla .kak;a fuhd,d wu;l lr,d kE" tal f*ianqla tfla odmq wudhd lsh,d ;sfhkafka ‘‘f.dv ldf,lska Tyq uqK .eyqKd‘‘ yeu fid÷re u;lhla .eku wdfh;a u;la lrkjd‘‘ lsh,d
Athula Adikari hot and latest photos news gossip and videos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...