ආසියානු කුසලානයට මාලිංග

lasith malinga
nx.a,dfoaYfha§ ,nk 20 jeksod isg wdrïNùug kshñ; mkaÿjdr úiaihs - 20 wdishdkq l=i,dk l%slÜ ;r.dj,shg ,is;a ud,sx. tlajkq we;ehs l%slÜ wdh;kfha wNHka;r wdrxÑ ud¾.j,ska jd¾;d fõ'

tu ;r.dj,shg ud,sx. lKa‌vdhug tla‌ùug ;SrKh lr we;;a Tyqf.a wdndê; ;;a;ajh ;ju;a 100] la iqjù ke;ehso fï w;r jd¾;d fõ'

ud,sx. fï ;r.dj,shg tlajkafka ks, fkdjk kdhlhd f,iska isg f,dal l=i,dk ;r.dj,sh i|yd jk lKa‌vdhu f;dard .ekSug njo mejfia'

bka§h ;r. ixpdrfha§ n,dfmdfrd;a;= jQ ;rï kjlhska ola‌I;d w;rg fkdmeñŒu yd lKa‌vdhfï we;sù we;ehs lshk .eg¨‍ iy.; ;;a;ajhka ksid wdishdkq l=i,dk ;r.dj,sh i|yd jQ lKa‌vdhu m%ldYhg m;a lsÍuo m%udoùfï ,l=Kq my,ù we;s njo jd¾;d fõ'

wdishdkq l=i,dk ;r.dj,sh i|yd iyNd.sùug kshñ; Y%S ,xld lKa‌vdhu fuu ui 20 jeksod msg;aùug kshñ; nj Y%S ,xld l%slÜ‌ wdh;k udOH wxYh úiska Bfha ^16& ksfõokh lr ;sì‚'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...