මාලිංග සමුගැනීම ප්‍රකාශ කරයි - Video

Asia Cup: Lasith Malinga hints at retirement post World T20
cd;Hka;r l%slÜ Èúfhka úY%du .ekSu .ek Y%S ,xld iqmsß fõ.mkaÿ l%Svl ,is;a ud,sx. woyia m< lr ;sfí'ta" wdishdkq l=i,dk l%slÜ ;r.dj,sfha § Bfha tlai;a wrdì tó¾ lKavdhug tfrysj ;r.h ch .ekSfuka miqj h'

nx.a,dfoaYfha vld kqjr mej;s ;r.fha m<uqfjka mkaÿjg myrÿka Y%S ,xld lKavdhu kshñ; mkaÿjdr 20 ;=< lvq¨‍ 8 la oeú /ialf<a ,l=Kq 129 la muKhs'

tlai;a wrdì tó¾ lKavdhu kshñ; mkaÿjdr 20 ;=< lvq¨‍ 9 la oeù ,l=Kq 115 la /ia lf<a h'tys§ ,is;a ud,sx. ,l=Kq 26 g ojd .;a lvq¨‍ .Kk 4 ls';r.fhka miqj ud,sx. mejiqfõ" wdndOfhka iïmQ¾K iqjh ,nd fkdisáh ;a fuu ;r.h l%Svd lsÍug ;SrKh l< nj h'

2008 jif¾§ we;sjqKd jf.au" oK ysfia wdndohlg uu m%Óldr ,nd .kakjd' 2008 § ug jirl muK ld,hla l%Svdfjka bj;aj isàug isÿjqKd' kuq;a fïl úfõl .ekSug ld,h fkdfjhs' wmg f,dal l=i,dkhla ;sfnkjd' fuh uf.a l%Svdfõ wjika ld,h jqK;a" ug fõokd kdYl yd m%;sldr ,nd .ksñka l%Svd lsÍug isÿjkjd' fudlo" mkaÿjdr 20hs 20 wxYfhka w;aoelSï nyq,u mkaÿhjkakd uu' uu yels Wmßu iyfhda.h lKavdhug ,nd Èh hq;=hs'

fï uf.a wjika jir lsysmh" iuyr úg wjika udi lsysmho úh yelShs' uf.a rg ksfhdackh lrkjdkï" uf.a Wmßu odhl;ajh lKavdhug ,nd Èh hq;=hs' uu ys;kafk keye" fï wdndofhka iïmQ¾K iqjh ,nkak ug mq¨‍jka lsh,' uu okafk keye fldmuK ld,hla ug b;sßj ;sfnkjdo lsh,' kuq;a uu W;aidy lrkj' th l<uKdlrkh lr.ksñka yels Wmßu ld,hla uf.a lKavdhug fiajh lrkak'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...