ක්‍රිකට් වෙනුවට මගුල්

The Mahinda Rajapakse Stadium in Sooriyawewa
iQßhjej uyskao rdcmlaI cd;Hka;r l%slÜ l%Svdx.kh bÈßfha§ újdy ux., W;aij i|yd l=,shg ,nd §u iïnkaOfhka i<ld n,k nj l%Svd wud;H ohdisß chfialr uy;d Bfha ^23& md¾,sfïka;=fõ§ m%ldY lr ;sfí'

r;akmqr Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%S fyaId ú;dkf.a Èklg remsh,a 5"000;a 10"000;a w;r uqo,lg l%Svdx.kh ux., W;aij i|yd ,nd §fï iQodkula mj;skafka oehs fhduq l< m%Yakhlg ms<s;=re foñka weu;sjrhd fï nj mjid we;'

iQßhjej l%slÜ l%Svdx.kh bÈlsÍu i|yd wêl fmd<shg ,nd.;a remsh,a ñ,shk 4283l oejeka; Kh uqo,la jeh l<;a fï jkf;la mj;ajd we;af;a tlaÈk ;r. 11la yd mkaÿjdr úiaihs 20 ;r. 9la mu‚'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...