ඒකාබද්ධ විපක්ෂටත් වරප්‍රසාද

wasu
taldnoaO úmlaIfha md¾,sfïka;= lKavdhfï isák foaYmd,k mlaI kdhlhska md¾,sfïka;=fõ mlaI kdhlhska f,i ms<s.ksñka ia:djr ksfhda. 23$2 hgf;a úfYaI m%ldY isÿ lsÍug tu mlaI kdhlhskag bv ,nd§ug w.%dud;H rks,a  úl%uisxy uy;d iy ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d w;r 23 rd;%sfha meje;s úfYaI idlÉPdfõ § tlÕ ù we;s nj m%cd;ka;%jd§ jdudxYsl fmruqfKa kdhl md¾,sfïka;= uka;%S jdiqfoaj kdkdhlaldr uy;d mejiSh'

tneúka taldnoaO úmlaIfha uka;%S lKavdhu md¾,sfïka;=fõ bÈßhg isÿ lsÍug kshñ; úfrdaO;d k;r lsÍug mshjr .kakd nj o uka;%Sjrhd lSfõh'

fuu lKavdhu md¾,sfïka;=fõ fjku iajdëk lKavdhula f,i ms<s.ekSu yer wfkl=;a ish¨‍ b,a,Sïj,g tlÕ jQ nj;a th taldnoaO úmlaIh ,o úYd, ch.%yKhla nj;a jdiqfoaj kdkdhlaldr uy;d i|yka lf<ah'

ta wkqj taldnoaO úmlaIfha isák mlaI kdhlhskag cd;sl jeo.;alulska hq;= m%ldY lsÍug ia:djr ksfhda. 23$2 hgf;a md¾,sfïka;=fõ § bv ,efí' Bg wu;rj mlaI kdhl /iaùï i|yd iyNd.sùug  yelshdj ,efí'
tfiau md¾,sfïka;=fõ ‍fmdÿ jHdmdr ldrl iNdj" rdcH .sKqï ldrl iNdj we;=¿ lñgqj, idudðlhska f,i taldnoaO úmlaIfha uka;%Sjreka m;alsÍfï yelshdj ,eì ;sfí'

fuu lñgq i|yd oekg m;alr we;s uka;%S ksfhdað;hskag w;sf¾lj ;j;a uka;%Sjre 5 ne.ska m;a lsÍug kshñ; w;r bka fofokl= m;alsÍfï wjia:dj taldnoaO úmlaIhg ,efí'

óg wu;rj újdo lsÍug idOdrK ld,hla ,nd§u" iNdj l,a;eìfï újdo bÈßm;a lsÍug o bv ,eì ;sfí' taldnoaO úmlaIhg ysñ idOdrK wjia:d Ndú; lrñka rg yd ck;dj fjkqfjka Wmßu jevfldgia md¾,sfïka;=j ;=< isÿ lrk nj;a úmlaI kdhl Oqrh ,nd fkd.;a; o ienE úmlaIhla f,i lghq;= lsÍug lghq;= lrk nj;a jdiqfoaj kdkdhlaldr uy;d jeäÿrg;a mejiSh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...