ටොරානා අධිපති රිමාන්ඩ්

torana musicm%ùK .dhk Ys,amskS wekac,ska .=K;s,l uy;añhf.a —,õ bka fldkaiܘ keue;s m%ix.hg wh úh hq;= remsh,a ,laI wgl uqo,g w.re fplam;a ,nd ÿka nj lshk fgdrdkd ñhqisla wêm;s ir;a fld;,dj, uy;d fï ui 18 jk Èk olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lrk f,i fld<U w;sf¾l ufyaia;%d;a ksYdka; mSßia uy;d Bfha ^16& ksfhda. lf<ah'

wekac,ska .=K;s,l uy;añh miq.sh fkdjeïn¾ ui 30fld<U jxpd úu¾Yk wxYh fj; lrk ,o meñ‚,a,lg wkqj fmd,sish úiska ielldr fld;,dj, uy;d w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lr ;sìK'

fld<U ñhqishia úoHd, rx. Yd,dfõ§ 2015$11$08 Èk —,õ bka fldkaiܘ keue;s iÔú ix.S; m%ix.hla meje;ajQ nj;a fgdrdkd wêm;s iuÕ .súi .;a wdldrhg ;udg remsh,a ,laI 10l uqo,la whúh hq;= nj;a .súiqu wjia:dfõ§ ,laI foll uqo,la ,nd ÿkanj;a m%ix.h wjidkfha iellre ,nd ÿka ,sms ljrfha fplam;a folla ;snQ nj;a tu fplam;a nexl=.; l< w;r tys uqo,a fkdue;s njg o jeäÿrg;a meñ‚,af,a i|ykalr we;' wod< lreKq i,ld neÆ ufyaia;%d;ajrhd iellre fldgqj wêlrKfha o kvqjlg bÈßm;a lsÍug wjYH njg fmd,sish oela jQ lreKq i,ld iellre fï ui 18 olajd rlaIs; Ndrfha ;eîug kshu lf<ah'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...