අමුතු සතෙක් හමුවෙයි - Video

y÷kd.; fkdyels i;ajfhla isxyrdc jkdka;rfhka yuqù we;s nj jkÔú wud;ahxYh m%ldY lrhs'

tu i; yuqù we;af;a isxyrdc jkdka;rh wdY%s; jeoaod., iy fmd;=msáh w;r msysg mkdfmd, fldia.=,k mrfoYfha§h'

fuu i;ajhdf.a fmkqug wkqj rka fyda;Uqjd iy W.=vqjd jeks i;aj úfYaI j,g wdikak fmkqula ;snqK o j,s.h fkdue;slu iy ly l¿ ÿUqre meye;s f,dau we;s neúka" wfkla W.=vq úfYaIhkag jvd fjkia nj ;yjqre ù ;sfí'
flfiakuq;a fuu i;d ms<sn|j okakd .ïuqka fyda mqoa.,hka isàkï jkÔù ixrlaIK fomd¾;fïka;=j úiska Tjqkaf.a iydh m;k njo mjihs'
tfiau fuu i;ajhdf.a nr lsf,da .%Eï 03 .%Eï 300 la jk w;r" fuu i;d È.ska fikaáóg¾ 60 la fõ'

bÈßfha § fuu i;ajhdf.a cdk úYaf,aIKh fldg fuu i;ajhd y÷kd .ekSug wjYH mshjr .kakd njo jk Ôù wud;HxYh mjihs'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...