ආණ්ඩු පක්ෂය දෙකඩවෙයි

ranil - nimal siripala
óg fmr tlg meje;ajQ tlai;a cd;sl mlaIh;a Y%S ,xld ksoyia mlaIh;a tlaj msysgqjd we;s wdKavqfõ mlaI /iaùu wo ^23& isg fjk fjku meje;aùug tcdmh yd Y%S ,ksmh ;SrKh lr we;ehs jd¾;d fõ'

óg fmr tcdm yd Y%S,ksm uka;%Sjrekaf.a iyNd.s;ajfhka meje;s wdKa‌vq mla‍Ifha /ia‌ùul§ úfoaY lghq;= weue;s ux., iurùr uy;d Y%S,ksm uka;%Skag tfrysj isÿ l< fpdaokdjla mokï lr.ksñka fuf,i lghq;= lrk nj jeäÿrg;a jd¾;d fõ'

fï nj ikd; lrñka êjr wud;H uyskao wurùr uy;d udOH fj; mjid we;af;a wo fmrjre 11'30g fjk wdKavq mlaIfha /iaùu mlaI fol fjku meje;aùug ;SrKh lr we;s njhs'

fï wkqj wo m%;u j;djg tla‌i;a cd;sl mla‍Ifha uka;%S lKa‌vdhu w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;df.a m%Odk;ajfhka md¾,sfïka;= ixlS¾Kfha§ /ia‌fjk w;r Y%S,ksm uka;%S lKa‌vdhu weue;s ksu,a isßmd, o is,ajd uy;df.a m%Odk;ajfhka /ia‌ùug kshñ;h'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...