ස්වාධීන වෙන්න බැහැ

SLFP Central Committee stops attempts to split the party
miq.sh uy ue;sjrKfha § tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfhka ;r. lr md¾,sfïka;=jg f;aÍ m;a jQ Y%S ,'ks'm' uka;%Sjrekag lsisÿ wjia:djl iajdëk ùug wjia:djla fkdue;s nj uyd ud¾. rdcH wud;H ä,dka fmf¾rd uy;d mejeiSh'

wud;Hjrhd fuu woyia m<lr isáfha Y%S ,'ks'm' uQ,ia:dkfha Bfha ^24 jeksod& meje;s udOH yuqjl§h' fuu ;SrKh Y%S ,'ks'm' uOHu ldrl iNdj u.ska .kq ,enqfõ miq.sh 16 Èk /ia jQ wjia:dfõ § njo fuys§ wud;Hjrhd mejiSh' fï wkqj Y%S ,'ks'm' uka;%Sjre md¾,sfïka;=fõ § fyda bka ndysrj iajdëk uka;%S lKavdhula f,ig l%shd fkdl< hq;= nj mlaIfha m%Odk ‍f,alïjrhd ,sÅ;j oekqï § ;sfnk njo Tyq mejiSh'

fï wkqj oekg md¾,sfïka;=fõ isák taldnoaO úmlaIh hehs lshd .kakd msßi w;r isák Y%S ,'ks'm' uka;%Sjre ksy~j isák w;r Tjqkg ne£ula ;sfnkqfha ish mlaIfha uOHu ldrl iNdj .kakd ;SrK yd iu. muKla njo fuys§ wud;H ä,dka fmf¾rd uy;d wjOdrKh lr isáfhah'

fuys§ woyia oelajQ wud;Hjrhd mejiqfõ Y%S ,'ks'm' uka;%Sjreka f.a yeisÍu ms<sn|j ;SrKd;aul ;SrKhla .ekSug mlaI uOH ldrl iNdj mshjr f.k ;sfnk njh'

—úkh mÍlaIK ms<sn|j È.ska È.gu úuiqjd' fmnrjdß 12 jk Èk Y%S ,'ks'm' uOHu ldrl iNdfõ§ .;a ;SrKhg wkqj 2015$08$15 Èk uyd ue;sjrKfha § Y%S ,'ks'm' fhka ue;sjrKhg bÈßm;aj ch.%yKh l< lsisÿ uka;%Sjrhl=g iajdëk f,ig lghq;= lsÍug wjia:djla keye' ta nj wfma m%Odk ‍f,alïjrhd ,sÅ;j ish¨‍ fokdg oekqï §,d ;sfhkjd'˜

—wdKavq l%u jHjia:dj iE§fï l%ufõoh t'cd'm' h md¾,sfïka;=jg f.k wdjd' wms thg fhdackd kjhla bÈßm;a l<d' tajd ish,a,u ixfYdaOk f,ig thg we;=<;a lr,d ;sfhkjd'

—óg fmr wdKavql%u jHjia:d ixfYdaOkj, § idïm%odhsl f,ig úmlaIh thg úreoaO jqKd' b;sydifha wjia:d .Kkdjl§u jHjia:d flgqïm;a wdjd' pkaøsld hq.fha Ô' t,a' mSßia uy;d f;jrla fuh yeÿjd' fojrla md¾,sfïka;=jg wdfõ kE' 2000 § f.k wd tl md¾,sfïka;=fõ § msÉpqjd' fïjdfha NS;sh lshk jpkh ;snqfKa kE' ffu;%Smd, isßfiak uy;d ue;sjrK l%uh ixfYdaOkh lsÍug l< W;aidyh o je<l=Kd' wo m%:ujrg ish¨‍ fokd fuhg iyfhda.h fokjd'

—iSud ks¾Kh wjika jQ miqj wms ue;sjrKhg hkjd' oekg bkak whg wksjd¾hfhka wjia:dj fokjd' fldÜGdifha jeäu m%;sY;h .;a whg ;k;=re fokjd' .shjr t'c'ks'i' fha uka;%Sjre 2641 la ysáhd' bka 2321 la u Y%S ,'ks'm' fha wh˜'

—oekg md¾,sfïka;=j ;=< jHjia:d ixfYdaOkh i|yd we;s lr.;a l%ufõoh ksid rfÜ m%Odk m%Yakj,g m%Odk mlaI folu idlÉPd lr,d úi÷ï ,nd §ug wjia:dj ,eì ;sfhkjd˜'

wfma rfÜ úma,ùh f,ig ud¾. ixj¾Okh jqfKa uyskao rdcmlaI hq.fha' wo wms rfÜ jHjia:d .eg¨‍ úi|d ÿka úg bÈßhg n,hg tk whg ;sfhkafka tÈfkod .eg¨‍j,g há;, myiqlïj,g wjOdkh fhduq lsÍug muKhs'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...