එක්නැලිගොඩ පුතුට ශිෂ්‍යත්වයක්

eknaligoda son
w;=reoyka jQ udOHfõ§ m%.S;a tlake,sf.dv uy;df.a jeäuy,a mq;=f.a Wiia wOHdmk lghq;= i|yd YsIH;aj m%Odkhla miq.sh od isÿúh'

ta uqo,a wud;H rù lreKdkdhl uy;df.a iqr;sks'Bg md' u' uqcn¾ rySï" ,xldmq;% nexl=fõ iNdm;s ,ika; .=Kj¾Ok iy tlake,sf.dvf.a ìßo ikaoHd tlake,sf.dv o iyNd.S úh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...