උඩුවේ හිමිගෙන් පෙත්සමක්

uduwe thero
n,m;%hla fkdue;sj w,s megjl= <Õ ;nd .ekSfï isoaêhla iïnkaOfhka ;udj w;awvx.=jg .ekSug hk nj mjiñka th j<lajk f,i b,a,d Wvqfõ Oïudf,dal ysñfhda fYa%IaGdêlrKhg uQ,sl whs;sjdislï fm;aiula Bfha ^25od& f.dkq l<y'

ryia fmd,sia wOHlaI mS'wd¾' tia' kd.yuq,a," ksfhdacH fmd,siam;s rù fikúr;ak iy fmd,siam;s tï'fla' b,x.fldaka hk uy;ajreka fï fm;aifï j.W;a;rlrejka f,i kï lr we;'

miq.sh ckdêm;sjrfha§ ;ud uyskao rdcmlaI uy;dg iyfhda.h ,ndÿka nj;a ;udf.a mkai,g fmryrlg f.k wd w,s megjl= oud .sh nj;a tu w,s megjd n,d yod.ksñka isáh§ Wm weue;sjrhl= jk jika; fiakdkdhl uy;d we;=¿ jkÔù ixrlaIK fomd¾;fïka;=fõ ks,OdÍka msßila weú;a fï w,s megjd f.k .sh nj;a fï iïnkaOfhka ryia fmd,sish ;ukaf.ka lgW;a;r 5la igyka lr ;sfnk nj;a n,m;%hla fkdue;sj w,shl= <Õ ;nd .ekSu iïnkaOj ;udj w;awvx.=jg .ekSug hk nj oek.kakg ,enqKq nj;a Wvqfõ Oïudf,dal ysñhkaf.a fm;aifuka mejefia'

fï w,s megjdf.a jákdlu ñ,shk 1'5la nj ;SrKh lr we;s njo w,s megjd uyck foam<la yeáhg i,lk fyhska ;udj w;awvx.=jg .;fyd;a wem ,nd .ekSug fkdyels fyhska w;awvx.=jg .ekSu j<lajk ksfhda.hla ksl=;a lrkak hehs Wvqfõ Oïudf,dal ysñfhda ish fm;aiu uÕska fYa%IaGdêlrKfhka b,a,d isá;s' fï isoaêh iïnkaOfhka remsh,a ñ,shk 25l jkaÈhla ,ndfok f,io Oïudf,dal ysñfhda wêlrKfhka b,a,d isá;s'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...