හෙට වතුර කැපීමක්

colombo water cut
fld<U m%foaY lsysmhlg fyg miajre 01'00 isg wksoaod WoEik 05'00 olajd my; m%foaYj, c, iemhqu w;aysgqjk nj cd;sl c, iïmdok yd c,dmjdyk uKav,h ksfõokh lrhs'

yxje,a," l¨‍w.a.," ófma" mdÿlal" f.dv.u" fydaud.u" fldÜgdj" mkaksmsáh" relau,a.u" me,kaj;a;" u;af;af.dv

tfiau tu ld,h ;=< uyr.u" fndr,eia.uqj" fld<U 08" fld<U 09 iy fld<U 10 hk m%foaYhka i|yd wvq mSvkhla hgf;a c,h iemhk nj o cd;sl c, iïmdok yd  c,dmjdyk uKav,h jeäÿrg;a mjihs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...