තාජුඩීන් ඝාතන රහස එලියට

ckm%sh r.¾ l%Svl jiSï ;dcqãka >d;kh lsÍug uQ,sl fya;=j ù we;af;a yeõf,dla‌ia‌ r.¾ l%Svd ix.uh ñ,§ .ekSu iïnkaOfhka miq.sh rcfha ;reK foaYmd,k{hl= iu. we;s jQ wdrjq,la‌ nj fmd,sish fuf;la‌ l< úu¾Ykj,§ wkdjrKh ù we;' fuu ;reK foaYmd,k{hd yeõf,dla‌ia‌ r.¾ iudch whs;slr .ekSug iQodkï fjoa§ jiSï ;dcqãka Bg tfrysj lghq;= lr ;sfí'

;dcqãka ta jkúg yeõf,dla‌ia‌ r.¾ lKa‌vdhfï m%n,u l%Svlhd njg m;aj isá w;r fï isoaêh uq,a lrf.k Tyq iy ;reK foaYmd,k{hd w;r oeä .egqïldÍ ;;a;ajhla‌ Woa.; ù mej;s‚'

fuu wdrjq, uq,a lrf.k we;s jQ .egqfï m%;sM,hla‌ f,i ;dcqãka >d;khg ,la‌jQ njg idla‍Is /ila‌ fmd,sish fj; fï jkúg ,eî ;sfí'
;dcqãkaf.a urKh ;re‚hla‌ uq,a lrf.k we;s jQ wdrjq,la‌ ksid isÿjQjla‌ njg ta;a;= .kajd fmd,sia‌ mÍla‍IK fjk;a u.lg fhduq lsÍug Bg iïnkaO iellrejka miq.sh ld, jljdkqj mqrdu W;aidy lr ;snQ nj o úu¾Ykj,ska wkdjrKh ù we;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...