මේ කැප්ටන් තිස්සද?

m%ùk udOHfõ§ ,ika; úl%u;=x. uy;d >d;khg wod<j ,eî we;s idlaIs wkqj igyka lrK ,o o< ñksia rEm fol iïnkaOfhka fï jkúg iudccd, fjíwvúj, oeä l;dnylg ,laj ;sfí'

tla md¾Yjhla mjikafka fujeks Ñ;%j,ska wod< >d;lhska fidhd .ekSu úys¿jla njh' fukau fuu mska;+rj,g wod, yevrej we;s ienE ;eke;a;d tu yev rej fï jkúg fjkia lrf.k isàug bv we;s njh'

iudccd, fjí wvúj, b;d wdkafoda,kd;aulju me;sr hk mqj; jkafka fuu mska;+r fofla Wvq /jq,la iys; mqoa.,hd l<la uyskao rdcmlaI uy;df.a ßhÿfrl= f,i;a miqj Ysrka;s rdcmlaI uy;añhf.a ßhÿfrl= f,i;a lghq;= lf<a hehs mejfia lemagka ;siai keue;a;dg iudk njh'

m%isoaO r.¾ l%Svl jiSï ;dcqãka >d;kfhao m%Odk iellrefjl= f,io miq.sh Èkj, fudyqf.a ku iudc cd, fjí wvúj, lshjqKq w;r fï jkúg fudyq ;%Sl=Kdu, m%foaYfha kdú; yuqod l|jqrl r|jd ;nd we;ehso mejfia'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...