රාජිත රෝහල් ගත කරයි

rajitha
Updates- wikSm ;;a;ajfhka fmf,k fi!LH wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d m%;sldr i|yd isx.mamQrefõ ujqkaÜ t<sifn;a frday,g /f.k .sfhah'

wo fmrjrefõ úfoaYSh .=jka iud.ulg wh;a fm!oa.,sl .=jka hdkhlska Tyq isx.mamQrejg f.k .sh w;r ta iu. Tyqf.a <.u {d;Ska we;=¿ yh fofkla tlaj isáhy'
 .................................................................
fi!LH wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d fi!LH mßlaIdjla i|yd wo miajrefõ fld<U fm!oa.,sl frday,lg we;=<;a lr we;s nj ta uy;df.a udOH f,alï ksmqk taldkdhl uy;d i|yka lrhs'

tys§ {d;Ska iy ióm;uhska wud;Hjrhdg l< b,a,Sï u; Tyq jeäÿr mÍlaIK i|yd isx.mamQrefõ frday,lg we;=<;a lsÍug ie,iqï lr ;sfí'

ta wkQj wod< mÍlaId lsÍï i|yd fi!LH wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d wo rd;%sfha isx.mamQrej n,d msg;aj hdug kshñ; nj wud;Hjrhdf.a udOH f,alïjrhd i|yka lf<ah'

tys§  wjYH jqjfyd;a wud;Hjrhdg ffjoH m%;sldr ,nd§ug kshñ;j ;sfí'

isx.mamQre ffjoH mÍlaIK j,ska wk;=rej wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d 22 jkod bkaÈhdfõ meje;afjk f,dal fi!LH ixúOdkfha iuq¿jlg iyNd.Sùug kshñ;h'

weu;s rdð; fums,sno facebook tfla share lrmq post tlla

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...