හොර බොරු මා ළඟ නෑ

Astrologer Sumanadasa Abeygunawardenafydr fndre jxpd ;ud <Õ ke;ehs ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;df.a rdclSh fcH;sIjrhd f,i lghq;= l< iqukodi wfí.=Kj¾Ok uy;d Bfha ^26 od& mejeiSh'

we;euqka ;ud ms<sn| úúO woyia‌ m< lrk nj mejiQ wfí.=Kj¾Ok uy;d ;udg muKla‌ fkdj ish fcH;sI wdh;khg fyda mjqf,a lsisjl=g wN+; fpdaokd keÕSug fkdyels nj o tjeks fpdaokdj,ska neyerj ;ud lghq;= lrk nj o lSh';ud wksis wdldrhg nexl=j,ska Kh uqo,a ,ndf.k ke;s nj;a ljqreka fyda tjeks fpdaokdjla‌ k.kafka kï th jerÈ jegySula‌ nj;a fyf;u mejiSh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...