යෝෂිතගේ වැඩ තහනම්

Yoshitha Rajapaksa has been interdicted
kdúl yuqodfõ ¨‍;skkajrfhl= jk fhdaIs; rdcmlaIf.a jev ;ykï l< njg kdúl yuqodj mjikjd'

fmd,sia uq,H wmrdO fldÜGdYh fhdaIs; rdcmlaI iïnkaOfhka flfrk mÍlaIK j,g n,mEula we;s fkdùu i|yd kdúl yuqodj fuu ;SrKh f.k ;sfnkjd'CSN kd<sldjg uqo,a fhoùu iïnkaOfhka jk kvqj fya;=fjka fhdaIs; rdcmlaI fï jk úg rlaIs; nkaOkd.dr.; lr isákjd'

fï w;r rlaIs; nkaOkd.dr .; lr ;sfnk fhdaIs; rdcmlaI uy;dg wem b,a,ñka f.dkq l< fm;aiu wo ^29od& fld<U uydêlrKfha§ úNd.hg .e‚k'fhdaIs;g wem fkdfok f,i kS;sm;s fjkqfjka fmkS isá iqð;a uqo,sf.a uy;d wêlrKh oekqï ÿkafkah'ta wkqj Tyqg wem §u m%;slafIam l< uydêlrKh fm;aiu h<s ud¾;= 8od úNd.hg .kakd nj m%ldY lf<ah'

tu wjia:djg Tyqf.a mshdjk ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;do wêlrKhg meñ‚fhah' Tyq kS;s{ f,da.=j we|f.k uydêlrKh we;=<g msúiq‚'fhdaIs;f.a ifydaorhd jk md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaI uy;do wêlrKhg meñ‚fhah'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...