ඥාණසාර හිමිගෙන් ශීල වැඩසටහනක්

 Bodu Bala Sena (BBS) General Secretary Ven. Galaboda Aththe Gnanasara Thera
nkaOkd.dr frdayf,a m‍%;sldr ,nk /ojQjka fjkqfjka ixúOdk flreKq YS, jevigykla .,f.dvw;af;a {dKidr ysñhkaf.a m‍%Odk;ajfhka wo ^22& isÿ flfrkjd'

fï jkúg rla‍Is; nkaOkd.dr .;lr nkaOkd.dr frdayf,a m‍%;sldr ,nk wfkl=;a iajdóka jykafiaf.ao iydh we;sj fuu jevigyk ls‍%hd;aul flfrkjd'

th je,slv nkaOkd.dr frday,a N+ñfha msysá nqÿueÿr wNshi§ meje;aùughs lghq;= ie,iqï lr we;af;a'

ldjHuh O¾u foaYkd iy O¾u idlÉPdo fuu YS, jevigykg we;=<;a'

w;=reoka jQ udOHfõ§ m‍%.s;a tlake,sf.dv uy;df.a ìßog nek ;¾ckh lsÍfï isoaêhg wod<j .,f.dvw;af;a {dKidr ysñhka rla‍Is; nkaOkd.dr.; flreKd'

wêlrKhg wmydi lsÍfï fpdaokdj hgf;a ysñjreka 10 la iy ldka;djla we;=¿ 15 fofkl=o rla‍Is; nkaOkd.dr .; lr isákjd'

{dkidr ysñhka we;=¿ ;j;a ysñjreka msßila fï jkúg nkaOkd.dr frdayf,a m‍%;sldr ,nkjd'

wfkl=;a ielldr .sys meúÈ msßi fld<U ßudka" uyr iy ó.uqj hk nkaOkd.drj, r|jd isákjd'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...