ගම්මන්පිලට එරෙහිව පරීක්ෂණ

Hirunika bail-out a Guinness world record - Gammanpila
;reKhl= meyerf.k hEfï isoaêhlg w;awvx.=jg .;a tlai;a cd;sl mlaI md¾,sfïka;= uka;%sks ysre‚ld fm%aupkaø uy;añhg wem ,nd§u iïnkaOfhka udOH yuqjl§ md¾,sfïka;= uka;%s Woh .ïukams, uy;d woyia m< lr wêlrKhg wmydi lsÍu iïnkaOfhka úu¾Yk lghq;= mj;ajk nj flfi,aj;a; fmd,sish fld<U m%Odk ufyia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d fj; fmf¾od ^23od& okajd isáfhah'

bl=;a ckjdß 11 jeks Èk msgfldaÜfÜ mdf.dv mdf¾ msysá msú;=re fy< Wreuh m%Odk f,alï ld¾hd,fha Woh .ïukams, uy;d meje;ajQ udOH idlÉPdfõ§ wêlrKhg wmydi jk whqßka lreKq bÈßm;a lr we;s njg kS;s{ wñ, bkaÈl uy;d l< meñ‚,a,la u; úu¾Ykhla wdrïN l< nj fmd,sish wêlrKhg okajd isáfhah'

md¾,sfïka;= uka;%s Woh .ïukams, uy;d wêlrKhg wmydi jk whqßka l< m%ldYhla m%pdrh l< úoHq;a udOH wdh;kj,ska ùäfhda o¾Yk iy uqøs; udOH wdh;kj,ska mqj;am;a jd¾;d ,nd .ekSug wjYH nj flfi,aj;a; fmd,sisfha ia:dkdêm;s m%Odk fmd,sia mÍlaIl chfk;a;s uy;d wêlrKhg okajd isáfhah'

ta wkqj Woh .ïukams, uy;df.a tu m%ldYhka m%pdrh l< cd;sl rEmjdysksh" iajdëk rEmjdysksh" forK àù" ysre àù" iaj¾Kjdysks hk úoHq;a udOH wdh;kj,g iy úch mqjm;am;a iud.u iy ßúr mqj;am;a wdh;kh hk wdh;kj,g ùäfhda o¾Yk iy mqj;am;a jd¾;d ,ndfok f,i ksfhda. lf<ah'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...