ජොනිට නඩු

Johnston Fernando's Sathosa buddies in trouble
;u mq;%hdf.a ue;sjrK m%pdrl lghq;= i|yd ,xld if;diska uqo,a fkdf.jd remsh,a mkiafo,laI ye;a;Emkaoyil NdKav ,ndf.k idmrdë idjoH mßyrKh l< njg ysgmq fjf<| weue;s fcdkaiagka m%kdkaÿ" Tyqf.a mqoa.,sl f,alï yd ,xld if;di ysgmq iNdm;sjrhdg tfrysj kS;sm;sjrhd l=reKE., uydêlrKfha kvq mejÍh'

ysgmq fjf<| weue;s fcdkaiagka m%kdkaÿ" Tyqf.a mqoa.,sl f,alï rdÊ fudys§ka" fudfyduâ ilS¾ yd ,xld if;di ysgmq iNdm;s fla' tï' wd¾' m%kdkaÿ hk ú;a;slrejkg tfrysj kS;sm;sjrhd fuu kvqj mjrd we;'

jhU m<d;a iNd ue;sjrKhg bÈßm;a jQ fcdkaiagka m%kdkaÿ uy;df.a mq;%hdf.a ue;sjrK lghq;=j,g fnod§u i|yd fuu NdKav ,ndf.k we;s njg kvq f.dkqfõ i|yka fõ'

hka;ïm,dj" jeyer yd u,a,jmsáh hk if;di .nvdj,ska fuu NdKav ,ndf.k we;s nj jeäÿrg;a mejfia'

2013 iema;eïn¾ ui meje;s jhU m<d;a iNd ue;sjrK iufha ,xld if;di wdh;kfhka uqo,a fkdf.jd remsh,a mkiafo,laI ye;a;Emkaoyil NdKav ,ndf.k idmrdë idjoH mßyrKh yd ta i|yd wdOdr wkqn,§u fpdaokd u; kS;sm;sjrhd úiska ú;a;slrejkg tfrysj fuu kvqj mjrd we;'

fuu isoaêh iïnkaOfhka uQ,sl úu¾Yk lghq;= uQ,H wmrdO fldÜGdih úiska isÿ lrk ,§'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...