සිසිලියාගේ රන් වෙන්දේසියට

Sicille Kotalawela being brought to Colombo Magistrate Court on Thursday
*skEkaia wekaâ .erkaá iud.fï ;ekam;alrejkaf.a uqo,a ñ,shk 43la idjoH mßyrKh l< nj lshk isoaêhg wod<j rlaIs; ndrfha miqjk isis,sh fld;,dj, uy;añhg wh;a fiamamq.; rkaNdKav fjkafoais lsÍu i|yd tu NdKav iïnkaO ;lafiare jákdlï iy;slhla ue‚la yd iaj¾KdNrK wêldßfhka le|ùug fld<U m%Odk ufyaia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d Bfha ^25& ryia fmd,sishg ksfhda. lf<ah'

rka NdKav fjkafoaisfha wf,ú fldg tu uqo,ska ;ekam;alrejkaf.a uqo,a kej; ,nd fok f,ig ;ekam;alrejkaf.a md¾Yajfhka l< b,a,Su i,ld ufyaia;%d;ajrhd fuu ksfhda.h ksl=;a lf<ah'

fld<U 2 " hqkshka fmfoi msysá uyck nexl=fõ wxl 42 ork fimamqfõ we;s rka NdKav 2010'09'27 jk Èk ryia fmd,sia ndrhg f.k wêlrKh fj; bÈßm;a lr we;'rka j<¨‍ 22" lrud, 7" rka ìialÜ 1" w;am<|kd 7" uq;= iys; rka uqÿ 21" lrdnQ 51" rka Trf,daiq 2" idßlgq 4 f,dl= lrdnq 2" mdi,U 1" rka j<¨‍ 5" f,day ;e,s ud, 4" rka idßlgq 4" rka fldKav lgq 4 we;=¿ rka NdKav rdYshla ;sfnk njg ryia fmd,sish wêlrKhg okajd isáfhah'

fuu kvqfõ 8 jk ielldßh jk isis,shd fld;,dj, Bfha ^25& wêlrKhg bÈßm;a lr ;sìK' wehf.a fi!LH ;;a;ajh whym;a neúka jeäÿr m%ldYhla ,nd .ekSug fkdyels jQ njg fmd,sish wêlrKhg oekaùh'

weh vqndhs yryd Èjhsg bl=;a fmnrjdß 4 jk Èk meñŒfï§ lgqkdhl .=jka f;dgqm< ryia fmd,sia ks,OdÍka úiska w;awvx.=jg .eksK'wod< lreKq i,ld ielldßh ud¾;= 9 jk Èk olajd ;jÿrg;a rlaIs; ndrfha ;eîug ksfhda. lf<ah'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...