ඩීල් බෑ - මෛත‍්‍රී

Maithri Reconfirms His Stance: Mahinda Rajapakasa
rdcmlaI mjqf,a {d;Skag tfrysj bÈßm;aj ;sfnk úúO wmrdO fpdaokdj,ska Tjqkaj ksoyia lr fok f,i;a ta fjkqfjka foaYmd,kfhka úY‍%u .ekSu fyda fjk;a ´kEu lem lsÍula isÿ lsÍug ;u mjq, iQodkï njg rdcmlaI mjqf,a ksfhdað;hka ckdêm;s ffu;‍%Smd, uy;d fj; miq.sh Èk lsysmfha§u m‚jqv fhduq lr we;s nj rcfha fÊHIaG weue;sjrhl= mjihs'

 tfy;a ckdêm;sjrhd ta ish,a, m‍%;slafIam lr we;s w;r hï f,ilska Y‍%S,ksmh folv lsÍug uyskao rdcmlaI uy;d lghq;= l<;a rdcmlaIjrekag tfrysj we;s fpdaokd úNd. lr o~qjï meñKùug fmd,Sishg iy wêlrKh i;= iajdëk;ajhg lsisÿ n,mEula fkdlrk nj;a kej; okajd we;'

flfia kuq;a uyskao rdcmlaI uy;dg wjYHj we;af;a ;u mjqf,a idudðlhka lsysm fokd iïnkaOfhka muKla we;s fpdaokdj,ska ksoyia ùu muKla nj;a tu rch iufha rdcmlaIjreka fjkqfjka ¥IK wmrdOj, kshe¿Kq wka lsisjl= iïnkaOfhka iykhla ,nd fok f,i rdcmlaI mjqf,ka ckdêm;sjrhdg b,a,Sï bÈßm;a fkdjQ nj tu weue;sjrhd ;j ÿrg;a mjid we; '
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...