රුවන්ති නිවෙස විකුණයි...!

ruwanthi namal
kdu,a Wvq.u-rejka;s ux.,d ,xldfõ ckm%sh l,d ;re hqj<la' fï fofokd ks;r fofõf,a rEmjdysksfhka wfma fk; .efgkjd' fï ojiaj, fï fofokd .ek oek.kakg ;sfnk w¨‍;au mqj; ;uhs ‍f.j,a udre l< mqj;' ysá yeáfhau rejka;shs kdu¨‍hs ;uka fuf;la l,a Ôj;a jq ksfji úl=Kd oeuqfõ wehs @ fï .ek fidhd n,kak wms rejka;sg l;d l<d'

zwms mÈxÑh fjkia l<d' fudlo kdu,af.a frda.S ;;a;ajh ksid wêl úhoula orkak wmsg isÿjqKd' b;ska ta foaj¨‍;a tlal wfma ksfji úl=Kd oud w¨‍;a idudkH ksfjilg hkak wms;SrKh l<d' oeka wms bkafka l,m¨‍jdj" rdc.sßh m%foaYfha' fld<Ug lsÜgq ksid oeka wmsg kdu,af.a m%;sldr lghq;= jf.au l,d lghq;=;a myiqfjka lr .kak mq¿jka'z
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...