නාමල් අත්අඩංගුවට ?

Namal Rajapaksa and Thajudeen murder
ckm%sh r.¾ l%Svl fudfyduâ jiSï ;dcqãka uy;d meyerf.k f.dia‌ lDDr jO ysxid muqKqjd >d;kh lsÍfï isoaêh iïnkaOfhka yïnkaf;dg md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmla‌I uy;d iy ckdêm;s wdrla‍Il wxYfha ysgmq ks,OdÍka wgfokl= w;awvx.=jg .ekSu i|yd wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j úu¾Yk wdrïN lr we;'

foaYmd,k{hdf.a ksfhda. iy Wmfoia‌ u; miq.sh rch iufha ckdêm;s wdrla‍Il wxYfha isá hqo yuqod ks,OdÍka wgfokl= úiska ;dcqãka uy;d meyerf.k f.dia‌ wudkqIsl f,i myr § Tyq >d;kh lr isrer fudag¾ r:hg oud mq¿ia‌id we;s njg idla‍Is /ila‌ fï jk úg fmd,sish fj; ,eî ;sfí'

fï w;r ;dcqãka >d;kh fufyhjd we;af;a ckdêm;s wdrla‍Il wxYhg wkqhqla‌;j isá by<u fmf<a foaYmd,k{hl=f.a ßhEÿrl= f,i lghq;= l< yuqod ks,Odßhl= úiska nj o wkdjrKh ù we;'

jiSï ;dcqãkaf.a urKh ñkSuereula‌ neúka Bg iïnkaO iellrejka jyd w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lrk f,i fld<U w;sf¾l ufyia‌;%d;a ksYdka; mSßia‌ uy;d miq.sh 25 jeksod ksfhda. lf<ah'

bl=;a 2012 j¾Ifha uehs ui 17 jeksod jiSï ;dcqãka ish fudag¾ r:h ;=< ms<sia‌iS ñhf.dia‌ isáfha lsre<mk Yd,sld l%Svdx.Kh wdikakfha§h'

tjlg fmd,sish lshd isáfha fuu urKh yÈis wk;=rla‌ ksid isÿ jQ tlla‌ njhs' tfy;a j¾;udk rch n,hg m;aùfuka miq fmd,sish l< úu¾Ykj,ska fy<sjqfKa ;dcqãka >d;kh lr we;s njhs
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...