වික්‍රමබාහුට ලක්ෂ 60ක්

Bahu gets compensation for expulsion
kj iu iudc mlaIfha kdhl wdpd¾h úl%undyq lreKdr;ak uy;dj jir 34l ld,hla /lshdfjka fkrmd ;sîu ksid Bg jkaÈ f,i remsh,a ,laI 60l uqo,la rch úiska ta uy;dg msßkud ;sfí'

rchg tfrysj úfrdaO;d oelaùu ms<sn|j .eg¨‍jla uq,a lr.ksñka 1982 jif¾§ wdpd¾h úl%undyq lreKdr;ak uy;d oerE fmardfo‚h úYajúoHd,fha fcHIaG lÓldpd¾h Oqrfhka bj;a lr ;sì‚'

tÈk isg Tyqg /lshdj kej; ysñ ù fkdue;s w;r ta ms<sn|j ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d fj; okajd ;sfí' ta wkqj ckdêm;sjrhdf.a ksfhda.fhka úl%undyq lreKdr;ak uy;dg ysÕ jegqma iuÕ úY%du hkf;la /lshdj isÿ l< nj i,ld remsh,a ,laI 60l jkaÈ uqo,la ,nd§ ;sfí'

tu jkaÈ uqo,g wu;rj wdpd¾h úl%undyq lreKdr;ak uy;dg úY%du jegqm o ysñù ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...