ශිරාණි නඩු 3කින් නිදහස්

shirani
ysgmq w.úksiqre Ysrdks nKavdrkdhl uy;añhg tfrysj mkjd ;snQ kvq 3la w,a,ia yd ¥IK úu¾Yk fldñiu úiska wo ^19& b,a,d wia lr .kakd ,§'

nKavdrkdhl uy;añhg fuu kvq mjrd ;snqfka jir ;=kl j;alï fy<s fkdl<ehs fpdaokd hgf;a h'fld<U m%Odk ufyaia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d weh kvq ;=fkkau ksfodia fldg ksoyia l< w;r wehg mkjd ;snQ úfoaY .uka ;yku o bj;a flß‚'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...