ෆොනි 25 දා ඇමතිකමේ දිව්රයි

The internal sources of the government has reliably reported that after Field Marshal Sarath Fonseka is sworn in as a Minister
uka;%Sjrfhl= jYfhka md¾,sfïka;=fõ Èõreï ÿka m%cd;ka;%jd§ mlaIfha kdhl ir;a pkaø,d,a f*dkafiald uy;d wksoaodg ^25& fhfok iqN fudfyd;ska wud;Hjrhl= f,i Èõreï§ug kshñ; nj tlai;a cd;sl fmruqfKa wdrxÑ ud¾. i|yka lr isà'

f*dkafiald uy;d fufia Èõreï fokq ,nkafka W!j" uOHu" W;=re ueo yd inr.uqj uydk.r ixj¾Ok wud;Hjrhd jYfhka nj o tu wdrxÑud¾. mjihs'

*S,aâ udI,a ir;a f*dkafiald uy;d ffoj wxl ms<sn|j oeä f,i úYajdi lrkafkl= jk w;r wxl 09 Tyqf.a iqN wxlh f,i i,lhs'

wxl tl;=j 09 (

Tyqf.a Ôú;fha iqúfYaIS wjia:djka iEu tllau mdfya ffoj wxlh jk 09 g fh§ we;s neúka md¾,sfïka;= uka;%S flfkl= f,i Èõreï §u i|yd Tyq fhdod.;af;a fmnrjdß 09 jk Èkhs'

Tyqf.a Wmka Èkh 18 od jk w;r" t,a'á'á'B' ixúOdkhg tfrys hqO ch.%yKh w;alr .;af;ao 18 ^uehs& odh' Tyq nkaOkd.dr.; l, wjia:dfõ Tyq g ysñjqfha wxl 09hs'

tfukau 25$02$2016 Èkfha iïmQ¾K tl;=j wxl 09 neúka tu Èkh wud;H OQrfha jev Ndr .ekSu i|yd fhdod .efKk nj Tyqg ióm wdrxÑ ud¾. i|yka lr isà'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...