ලංකාවට ලකුණු 14ක ජයක්

Sri Lanka won by 14 runs - UAE 115/9 (20.0 Ovs) Patil 37, Malinga 4/26, Kulasekara 3/10, Herath 2/22
wdishdkq l=i,dk mkaÿjdr 20-20 ;rÕdj,sfha tlai;a wrdì tó¾ lKavdhug tfrys meje;s ;rÕfhka ,l=Kq 14l chla ,nd .ekSug Y%S ,xld lKavdhu iu;a úh'fuu  ;rÕfha m<uqj ,l=Kq /ial< Y%S ,xldj lvq¨‍ 8la oeù ,l=Kq 129la ,nd .ekSug iu;a úK'

Y%S ,xldj fjkqfjka wdrïNl ms;sl=refjl= f,i msáhg msúis ÈfkaIa pkaÈud,a ,l=Kq 50la yd ;s,lr;ak ä,aIdka ,nd.;a ,l=Kq 27 yereKqúg fiiq ms;slrejka wvq ,l=Kq ixLHdjla ;=< ojd .ekSug m%;sjd§ka iu;a úh'

ms<s;=re jYfhka tó¾ lKavdhug mkaÿjdr 20 wjidkfha lvq¨‍ 9la oeù ,nd.; yelsjQfha ,l=Kq 115la mu‚'

tys§ iajmaks,a má,a ,l=Kq 37la ,nd.;a w;r mkaÿ heùfï§ ,is;a ud,sx. lvq¨‍ 4la yd kqjka l=,fialr lvq¨‍ 3la ì| fy¿y'

nx.a,dfoaYfha ñ¾mq¾ ys fuu ;rÕh meje;aúK';rÕdj,sfha m<uq ;rÕh Bfha meje;s w;r tys§ nx.a,dfoaY lKavdhu mrod bkaÈhdj ch.;af;ah'
UAE Vs Sri Lanka Asia Cup 2016

UAE Vs Sri Lanka Asia Cup 2016

Posted by Highlights for Cricket Fans on Thursday, February 25, 2016
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...