13 හැවිරිදි දැරිය ගැබිනියක් !

Teenage pregnancy in sri lanka
fld<U .%Ekaâmdia m%foaYfha 13 yeúßÈ mdi,a oeßhl 20 yeúßÈ ;reKhl=g fmïne| udi myl .eìkshla njg m;aùfï isoaêhla ms<sn|j .%Ekaâmdia fmd,sish mÍlaIK mj;ajhs'miq.sh 26 Èk .%Ekaâmdia fmd,sisfha <ud yd ldka;d ld¾hdxYhg ta ms<sn|j ,enqK meñ‚,a,la u; mÍlaIK mj;ajd ielldr 20 yeúßÈ ;reKhd w;awvx.=jg f.k rlaIs; nkaOkd.dr .; lr we;s nj mÍlaIK fufyhjk Wiia ks,Odßfhla mejeiSh'

wod< iellre tu 13 yeúßÈ oeßh újdy lr .ekSug leue;a;la olajk kuqÿ 1995 wxl 22 ork oKavkS;s ix.%yfha ixfYdaê; mk; wkqj jhi 16g wvq oeßhl iuÕ leue;af;ka fyda ,sx.sl in|;d meje;aùu ia;%S ¥IKhg wh;a jrola njo fmd,sish mejeiSh'

udi lSmhlg fmr wef.a ujqmshka fkdue;s wjia:djl ielldr fmïj;d tu m%foaYfhau msysá md¿ ksfjilg weh le|jdf.k f.dia fofokdf.au leue;af;ka fuh isÿlrf.k we;s njo fmd,sia mÍlaIKj,§ fy<s ù ;sfí'

ujqmshka ta nj oekf.k we;af;a tu oeßhf.a YdÍßl fjkialï u;= fjoa§h' bka miq weh ffjoHjrhl= <Õg f.k .sh wjia:dfõ weh .eìkshla njg ;yjqre lrf.k we;s njo fmd,sish mejeiSh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...