මහින්දගෙන් ලක්ෂ 1134ක පොල්ලක්

SriLankan Airlines - Mahinda Rajapaksa
ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a fm!oa.,sl .uka ìuka i|yd Y%S ,kalka .=jka fiajd iud.ug ckdêm;s f,alï ld¾hd,fhka iy ckdêm;s ukaÈrfhka ,eìh hq;= remsh,a ,laI tlaoyia tlish ;sia y;rl uqo,la fkdf.jd meyer yer ;sfí'

jirla ;=<§ ysgmq ckdêm;sjrhd m%uqL ld¾h uKav,h úfoia .uka i|yd Y%S,kalka .=jka iud.ug f.úh hq;= fuu uqo,aj,g uyskao rdcmlaI uy;d‍f.a fm!oa.,sl .uka .Kkdjl úhoï o tl;= lr ;sfí'

ckdêm;sjrKhg Èk lsysmhlg fmr ysgmq ckdêm;sjrhd ndrhla ùu i|yd bkaÈhdfõ ;srem;s fldaú,g .sh .ukg remsh,a ,laI 34lg jeä uqo,la o" ;j;a fm!oa.,sl .uka .Kkdjl úhoï o rcfhka f.úh hq;= uqo,a w;rg tl;= lr ;sfí'

ysgmq ckdêm;s f,alïjrhd úiska tu uqo,a Y%S ,kalka .=jka fiajd iud.ug fkdf.ùu ksid 2007 j¾Ifha isg tu iud.ug oeÍug isÿù we;s remsh,a fldaá .Kkl uQ,H mdvqjg fya;= ù we;' tu iud.u oeä uQ,H w¾nqohl isrù isáh§ iud.fuka fiajd imhd .;a ;j;a wdh;k .Kkdjla uqo,a f.ùu meyer yer we;s nj miq.shod ^12& meje;s fldama lñgqfõ§ wkdjrKh úh'

tfia f.ùï meyer yßk ,o wdh;k w;r úfoaY lghq;= wud;HdxYh ,laI 283" Y%S ,xld .=jka yuqodj ,laI myhs' Y%S ,xld ixpdrl m%j¾Ok ld¾hdxYh ,laI 450" iS'ví'iS' yïnkaf;dg 2018 fm!oa.,sl iud.u iy ixpdrl uKav,h ,laI úis y;la o fjhs' ysgmq ckdêm;sjrhd fgdalsfhda" udf,a" nexfldla iy iSfI,aia hk rgj,a .Kkdjl fm!oa.,sl .uka i|yd .sh úhoï o Bg tla lr ;sfí'

rdcH kdhlhl=f.a rdcldß .ukaj,g wu;rj isÿfjk fm!oa.,sl .uka i|yd hk úhoï lsisjla ckdêm;s ld¾hd,h uÕska f.jk rcfha úhoïj,g tl;= l< fkdyels nj fldama lñgqj yuqfõ idlÉPdjg Ndckh ù we;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...