2015 ක්‍රිකට් ලෝක ශූරයන්ට කෝටි 49ක්

2015 jif¾ meje;aùug kshñ; tlaÈl f,dal l=i,dk ;r.dj,sfha ch.%dylhka fjkqfjka wdikak jYfhka remsh,a fldaá 49'5 l ^we'fvd' 3"750"000& ;Hd. uqo,la ,nd§ug wka;¾cd;sl l%slÜ ljqkais,h ;SrKh lr ;sfí' wkqY+rhka fjkqfjka remsh,a fldaá 23'1 ^we'fvd' 1"750"000& wdikak uqo,la ,nd§ug kshñ;h'

;r.dj,sh mqrdu fnod§ug kshñ; uqo, remsh,a fldaá 132 ls' ^we'fvd' ñ,shk 10& ls' th miq.sh jir yd iei£fï§ 20]l j¾Okhls'

lsishï lKavdhula wmrdð;j ;r.dj,sh ch.;fyd;a ysñjk iuia; ;Hd. uqo,a wdikak jYfhka remsh,a fldaá 53'06ls' tla ;r.hla muKla mrdch ù ;r.dj,sh ch.;fyd;a Tjqkag ysñjk ;Hd. uqo, remsh,a fldaá 52'47ls'

ldKav jgfha ch.kakd tla ;r.hlg ysñjk ;Hd. uqo, remsh,a ñ,shk 5'94 ls' w¾O wjika mQ¾j jgfha bj;ajk lKavdhulg ysñjk uqo, remsh,a ñ,shk 39'6 ls' wjika mQ¾j jgfhka bj;ajk lKavdhulg ysñjk ;Hd. uqo, remsh,a ñ,shk 79'2 ls'wka;¾cd;sl l%slÜ ljqkais,fha Bfha ^10od& wjika jQ lñgq /iaùfï§ fuu ;SrKh .kq ,eîh' ;r.dj,sh mqrdjgu úksiqre ;SrK kej; úuiSfï l%u‘fõoh Ndú; lsÍugo fuys§ ;SrKh ù ;sfí'

ms<su¿ka msgqoelSfï jgfha ;r.hlg muKla wu;r ;r. Èkhla fjlalsÍug;a" tu jgfha ;r.hla iu jqjfyd;a iqmsß mkaÿjdrhla fhdod fkd.ekSug;a ;SrKh lr we;'

w¾O wjika mQ¾j jgfha§ fyda wjika mQ¾j jgfha§ ,l=Kq iuùfuka wjika jk ;r.fha§ ta ta ldKavj, bÈßfhka isá lKavdhug ch ysñjkq we;' hï fyhlska wjika ;r.h ,l=Kq iu jqjfyd;a lKavdhï fol iu Y+rhka f,i kï lrkq we;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...