කොටුව මහේස්ත්‍රාත්ගේ නිවසෙත් අලියෙක්

kvqldr Wkakdkafiaf.a f.or lshd ldf.a f.orlj;a wkjirfhka w,ska ;shd .kak nE 'ta ldf.a <Õ w,ska ysáh;a  ta w,s bÈß i;s lsysmfha w,a,d .kakjd'

jkÔù weue;s úð;a úchuq‚ fidhsid uy;d md¾,sfïka;=fõ§ m%ldY lf<ah'weue;sjrhd úmlaIhg wNsfhda. lf<a w,shka kS;S úfrdaë ;eka ;ndf.k isák ;eka okakjdkï ta T;a;= fok f,ihs'tlai;a cd;sl mlaIfha wkqrdOmqr Èia;%sla uka;%S mS yeßika uy;d ta wNsfhda.h tfjf,au ms<s.;af;ah'fukak ;eka myla mq¿jkakï w,a,kakehs weue;sg lSfõh ‘fydohs weue;s;=ud uu Tng T;a;=jla fokakï w,ska mia fokl= ;shdf.k bkak ;eka myla lshkakï'

m<uqjeks w,shd uyr.u foajd, mdf¾ pqá uy;a;hdf.a f.or'fojeks w,shd uyr.u úmiHrdufha  ke;a;ï mqjlamsáh mkaif,a ';=kajeks w,shd fldaÜfÜ mshfiak wur;=x.f.a ksjfia' y;rjeks w,shd fydrK jdikd fíl¾ia ksjfia 'wka;su tlaflkd fldgqj ufyaia;%d;af.a uyr.u ksjfia' fï ;eka j, w,s megjqka ta;a ke;a;ï we;=ka n,m;%hla ke;sj wkjirfhka ;ndf.k isákjd'mq¿jkakï w,a,kak'’
l:dkdhl pu,a rdcmlaI uy;d
‘Th ;rï Th .ek f;dr;=re lshkak tmd w,s ál ry;a fjkak mq¿jka’


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...